Wijkvereniging Vinkeveld

Parkeren

PARKEREN IN DE WIJK VINKEVELD

GEPLAATS OP: 11.04.2013

Geachte heer/mevrouw,

Regelmatig ontvangt de gemeente klachten over het parkeren in de wijk Vinkeveld. De klachten hebben betrekking op het hinderlijk, gevaarlijk in het groen en op het trottoir parkeren, het gebrek aan parkeerplaatsen, het niet gebruiken van de carport en het parkeren van grote voertuigen. Deze signalen uit de wijk en van de wijkvereniging zijn opgepakt en samen met de wijkvereniging en de wijkagent heeft de gemeente het parkeren in de wijk onderzocht.
 
Parkeerdruk
Uit een telling van het aantal geparkeerde auto’s in de nacht is gebleken dat er op zich voldoende parkeerplaatsen zijn in de totale wijk, maar dat de druk op sommige plekken groot is. Dit heeft verschillende redenen.
Ten eerste worden niet alle aanwezige privéparkeerplaatsen gebruikt als parkeerplaats.  In de wijk Vinkeveld bestaat één derde van de aanwezige parkeerplaatsen uit privéparkeerplaatsen. Van deze privéparkeerplaatsen wordt 20% niet gebruikt als parkeerplaats. Indien u niet in het bezit van een auto of motor bent dan is dat logisch, maar indien u wel in het bezit van een auto of motor  bent dan verzoeken wij u, uw privéparkeerplaats ook als zodanig te gebruiken. We hebben geconstateerd dat aanwezige carports op sommige plekken zijn ingericht als tuin. Hierdoor is de druk op de openbare parkeerplaatsen vergroot. Iedereen die een auto bezit ondervindt daarvan de hinder.
Ten tweede zijn in de straat zelf niet altijd voldoende parkeerplaatsen beschikbaar, maar op korte loopafstand nog wel.
 
Parkeerregels
In de wijk Vinkeveld mag enkel in de parkeervakken geparkeerd worden. Buiten de aanwezige parkeervakken is parkeren verboden. Vorig jaar zijn er ter verlichting van de parkeerdruk een aantal extra parkeervakken aangelegd. Ook dit jaar zullen nog enkele parkeervakken aangelegd worden.
Om de wijk leefbaar te houden heeft de gemeente met de aanleg van de extra parkeerplaatsen al het mogelijke gedaan. Aan u, bewoners van de wijk, vragen wij om u ook in te spannen om de wijk leefbaar te houden. Dit kunt u doen door uw carport te gebruiken als parkeerplaats en door niet buiten de vakken te parkeren.

Bereikbaarheid
Onlangs is met een brandweerwagen de bereikbaarheid getest. Op plekken waar foutparkeren de doorgang belemmert zullen paaltjes geplaatst worden, om de toegankelijkheid voor de brandweerwagen te garanderen. Dit betekent niet dat op de overige plekken waar foutgeparkeerd wordt, dit toegestaan is.
 
Handhaving
De politie en gemeente zullen de komende periode gaan handhaven op foutparkeren in de gehele wijk. Na een waarschuwingsperiode zal beboet worden. Naast het buiten de vakken parkeren zal ook opgetreden worden tegen het parkeren van te grote voertuigen. Een voertuig is te groot indien deze langer dan 6 meter is of hoger dan 2,4 meter.  Dergelijke busjes mogen binnen Noordwijk niet parkeren. Indien u eigenaar bent van een dergelijk voertuig adviseren wij u deze bij het bedrijf te parkeren.
 
Hoogachtend,

M.W. Vroom,
Wethouder