Wijkvereniging Vinkeveld

449/Ledenvergadering.jpg

ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 22 FEBRUARI

GEPLAATS OP: 24.01.2022

Dinsdag 22 februari organiseert de wijkvereniging Vinkeveld haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (verder ALV) . Moesten we vorig jaar vanwege alle coronamaatregelen de ALV een aantal maanden uitstellen, dit jaar kan deze gelukkig gehouden worden in de maand februari, de maand waarin we al jarenlang een ALV organiseren.

In de vorige ALV heeft Martin Bruchner te kennen gegeven niet meer als voorzitter herkiesbaar te zijn na afloop van zijn 3 jaarlijkse bestuursperiode. Het bestuur prijst zich echter bijzonder gelukkig dat zij een opvolger hebben gevonden. Aan de vergadering zal dan ook toestemming gevraagd worden om Sybren de Jong te benoemen als voorzitter van de wijkvereniging Vinkeveld. Uiteraard zult u dit als punt op de agenda terug gaan vinden.

De definitieve agenda zal ongeveer 2 weken voorafgaand aan de ALV datum worden gepubliceerd op de website. Daar zullen in ieder geval een jaarverslag, het benoemen van de nieuwe voorzitter, de financiële verantwoording en de toekomstplannen een onderdeel van vormen.

Dus noteer in uw agenda, dinsdag 22 februari van 19.30 tot 21.30 in de Wijkjutter. In verband met de corona maatregelen zal de ALV plaatsvinden in de aula waar in ieder geval de 1 1/2 meter aangehouden kan worden. Verdere maatregelen hangen af van een nieuw kabinetsbesluit.