Wijkvereniging Vinkeveld

Statuten

Statuten

CS/PR OPRICHTING
Wijkvereniging Vinkeveld,
gevestigd te Noordwijk (ZH).

Heden, elf juni tweeduizend tien, verschenen voor mij, Mr. Jacobus Gijsbertus Dubbeldam, kandidaat-notaris, wonende te Valkenburg (Zuid-Holland), hierna te noemen: notaris, als waarnemer van Mr. Colette Anne Marie Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk:
1. de heer Wilhelmus Mattheus Jacobus Slats, wonende te 2201 XZ Noordwijk, Strandloper 10, geboren te Aruba (Nederlandse Antillen) op zeventien augustus negentienhonderd eenenzestig, zich legitimerende met een Nederlands paspoort nummer *********, afgegeven te Noordwijk op vijfentwintig februari tweeduizend tien, gehuwd met mevrouw Anna Maria Gerarda Steenvoorden;
2. mevrouw Marie-Louise Johanna van der Poort, wonende te 2201 XJ Noordwijk, Strandplevier 19, geboren te Zoetermeer op vijfentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, zich legitimerende met een Nederlandse identiteitskaart nummer *********, afgegeven te Noordwijk op zeven juni tweeduizend zes, gehuwd met de heer Reinier Petrus Wakka;
3. mevrouw Patricia Johanna Maria Semp, wonende te 2201 WD Noordwijk, Hoogtij 24, geboren te Schoten (België) op een april negentienhonderd zesenzestig, zich legitimerende met een Nederlandse identiteitskaart nummer *********, afgegeven te Noordwijk op zestien juli tweeduizend negen, gehuwd met de heer Jacobus Cornelis Maria Zonneveld.
De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN

Naam en zetel Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Wijkvereniging Vinkeveld.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordwijk (Zuid-Holland).

Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden en de bewoners in de wijk Vinkeveld alsmede het organiseren van activiteiten voor jong en oud op recreatief gebied.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen van het onderling contact, geven van informatie, intermediair zijn tussen (overheids-)instanties en de wijk, het organiseren van activiteiten in de meest ruime zin des woords.

Duur
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschap

Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Per huisnummer kan slechts één (1) lidmaatschap worden aangegaan. Dit lidmaatschap geldt voor het hele gezin. Het lidmaatschap eindigt indien de bewoners niet meer woonachtig zijn in het in artikel 2 omschreven gebied.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris;
b.door opzegging namens de vereniging;
c.door ontzetting;
d.door verhuizing van alle bewoners op een huisnummer naar een buiten het doelgebied van de vereniging liggend adres;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b.binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
-wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november (1 november) niet volledig zijn contributie over het lopende boekjaar heeft voldaan;
-wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzeggingstermijn is ten minste vier (4) weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Geldmiddelen
Artikel 6
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit entreegelden, uit eventuele giften ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere baten, subsidies en sponsoropbrengsten.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde (2/3-de) van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie (3) maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee (2) opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het huren en eventueel verhuren van (on)roerende zaken, alsmede de verkrijging of vervreemding van roerende zaken

Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen
Artikel 10
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 11
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één (1) stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen b